Daň za psa v Košiciach od 1. 1. 2009

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 624/2008 prijatým na svojom XX. rokovaní dňa 30. a 31. októbra 2008 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o miestnych daniach prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 628/2004 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 635/2004, uznesenia Mestského zastupitežstva v Košiciach č. 931/2005, uznesenia Mestského zastupitežstva v Košiciach č. 1237/2006 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 360/2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. § 15 vrátane nadpisu znie:

§ 15 Sadzba dane

Ročná sadzba dane za psa chovaného

a) v bytovom dome je 1 200,- Sk / 39,83
b) v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte je 300,- Sk / 9,95 . 

2. Za § 15 sa vkladajú nové § 15a a § 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 15a Zníženie dane

(1) Ročná sadzba dane za psa, určená v § 15, sa znižuje o 50 % za psa:

a) chovaného ako zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s a kým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s a kým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
b) chovaného občanom starším ako 70 rokov,
c) sterilizovaného,
d) čipovaného,
e) opusteného alebo prevzatého z útulku,
f) so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov. 

(2) Správca dane zníži daň k 1. 1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po uplatnení nároku na zníženie dane u daňovníka, ktorý spĺňa podmienky pre zníženie dane.

§ 15b Spôsob preukazovania zníženia dane

Daňovník preukazuje skutočnosti týkajúce sa zníženia dane, okrem občana staršieho ako 70 rokov, hodnoverným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť (napr. preukaz ZP a ZP/S - a ko zdravotne postihnutý a a ko zdravotne postihnutý so sprievodcom, potvrdenie veterinárneho lekára o vykonanej sterilizácii psa, o čipovaní psa, oznámenie o nájdení psa mestu, mestskej časti, veterinárnemu lekárovi, potvrdenie o prevzatí psa z útulku, potvrdenie o vykonaní potrebnej skúšky psa alebo zápisom vo výkonnostnom preukaze psa a pod.).

Čl. II Účinnosť

Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ing. František Knapík
primátor mesta Košice