Detská psychiatrická liečebňa Hraň

Detská psychiatrická liečebňa Hraň

Hlavný predmet činnosti a úlohy liečebne:

Detská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň zabezpečuje komplexnú pedopsychiatrickú starostlivosť o deti a adolescentov trpiacich duševnými poruchami a chorobami. Hlavným predmetom činnosti liečebne je poskytovanie špecializovanej liečebno - preventívnej starostlivosti v rozsahu stanovenom Ministerstvom zdravotníctva SR, a to:

  • popis, diagnostika, klasifikácia, liečba, rehabilitácia, reedukácia detí a adolescentov trpiacich duševnými poruchami a chorobami,

  • prevencia duševných porúch a chorôb,

  • konziliárna, konzultačná činnosť

Rozsah poskytovanej starostlivosti zahŕňa diagnostickú a terapeutickú lôžkovú starostlivosť o pacientov s komplikovanou psychiatrickou, pedopsychiatrickou a sociálno-psychologickou problematikou vyžadujúcou špeciálnu starostlivosť. Pacientom je poskytovaná následná ( strednodobá a dlhodobá ) zdravotná starostlivosť. Na zabezpečenie týchto úloh liečebňa nevyužíva žiadnu špeciálnu prístrojovú techniku.

DPL, n. o. Hraň má nadregionálnu, celoslovenskú pôsobnosť v rámci SR a je jediným zariadením svojho druhu zabezpečujúcim zdravotnú starostlivosť so zameraním na psychické poruchy a choroby detí, poruchy správania súvisiace s duševnou zaostalosťou rôzneho stupňa, toxikomániu. Pri svojej činnosti využíva formy a metódy farmakoterapie a psychoterapie.

Detská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň zabezpečuje všetky činnosti slúžiace k:

  • diagnostike genetickej a hereditárnej záťaže, vplyvu rodiny a prostredia rizikových a protektívnych vývojových faktorov, miery individualizácie a schopnosti adaptácie, kvality duševného života dieťaťa,

  • dispenzarizácii pacientov s organickými duševnými poruchami a chorobami, schizofréniou, afektívnymi poruchami, somatomorfnými poruchami, poruchami príjmu potravy, poruchami správania u duševnej zaostalosti, poruchami psychického vývoja, poruchami vyplývajúcimi z užívania návykových látok a zneužívaných, týraných a zanedbaných detí,

  • liečbe hyperkinetických porúch, porúch správania, schizofrénii, schizotipovej poruche, afektívnych porúch, depresií, úzkostných porúch, vývojových, návykových rizík, týraných, zanedbávaných a sexuálne zneužívaných detí,

  • interdisciplinárnej spolupráci s pediatrami, psychiatrami, psychológmi, školami a štátnymi inštitúciami.