Domov sociálnych služieb pre hluchoslepých dospelých Maják n. o.

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu, ktoré zapríčiňuje vážne výchovné, komunikačné, vývinové, sociálne a vzdelávacie problémy. Do pojmu hluchoslepota patria 4 kategórie jedincov:

  • je to totálna hluchota a slepota, kedy postihnutý jedinec žije vo svete ticha a tmy,
  • ďalej je to kombinácia slepoty s nedoslýchavosťou,
  • kombinácia hluchoty so zvyškami zraku,
  • kombinácia nedoslýchavosti a slabozrakosti.

Vývin osobnosti hluchoslepého jedinca je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje odborný prístup. Spočíva v neustálej stimulácii k aktivite, k pohybu, k manipulácii s predmetmi, kontaktu s osobami alebo inými živými tvormi. Veľmi dôležitá je komunikácia, bez ktorej nie je možné rozumieť hluchoslepému dieťaťu, či dospelej osobe. Ak hluchoslepá osoba nie je stimulovaná, ostáva na jednom stupni vývinu a nerobí žiadne pokroky.