Skúšobný poriadok

Pre testovanie canisterapeutických psov využívaných pre rozvoj osobnosti

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Účelom skúšok je kvalifikovať jednotlivých psov, či ich chovanie a vlastnosti umožňujú ich využitie pre rozvoj ľudskej osobnosti v ústavoch, rehabilitačných centrách, pomocných školách, domovoch dôchodcov a pod.
 2. Skúšky sa môžu zúčastniť psi bez ohľadu na veľkosť a plemeno. Malé plemená do kohútikovej výšky 50cm od dovŕšenia 15-tich mesiacov veku, plemená nad 50cm kohútikovej výšky od 18 mesiacov veku.
 3. Skúšky sa môžu zúčastniť psi s preukazom aj bez preukazu pôvodu.
 4. Skúšky sa môže zúčastniť psovod starší ako 18 rokov.
 5. Jeden psovod sa môže na skúške zúčastniť aj s viacerými psami.
 6. Pes ktorý v skúške neuspel môže túto opakovať v najbližšom termíne nasledujúcej skúšky.
 7. Rozhodca je oprávnený ukončiť prácu psa počas skúšky v prípade, že je zrejmá jeho nedostatočná pripravenosť a nebol by schopný splniť požadované podmienky skúšky.

II. Náplň skúšky

 1. Chovanie psa pri kontakte s cudzím človekom
  Pes musí zotrvať v kľude pri stretnutí psovoda s cudzím človekom, v kľude musí reagovať na privítanie s človekom na invalidnom vozíku, musí nechať so sebou manipulovať (kontrola chrupu, tetovania, labiek atď. pokiaľ to dovolí jeho veľkosť aj zdvihnutie a prenesenie psa na iné miesto. Pes sa musí dať odviesť cudzím človekom do inej miestnosti.

 2. Reakcia na pachy
  Pes nesmie negatívne reagovať na pachy, dezinfekčné prostriedky s ktorými sa môže stretnúť pri svojom praktickom využití. Taktiež nesmie reagovať na obvyklé ošatenie zdravotníckeho personálu napr. plášť - nesmie si ho spájať napr. s návštevou veterinárneho lekára čo nemusí byť každému psovi príjemné.

 3. Reakcia na zvuky
  Pes nesmie nevhodne reagovať na zvuky, s ktorými sa môže bežne stretnúť pri vykonávaní svojej činnosti. Skúša sa reakcia na: spadnutú barlu, spadnutý príbor, kľúče, spadnutú stoličku, hlasné a neprirodzené výkriky

 4. Reakcia na človeka v neobvyklej situácii

  Pes nesmie negatívne alebo agresívne reagovať:
  1. na človeka s palicou, barlami, na invalidnom vozíku, atď.
  2. na človeka s nekoordinovanými a neprirodzenými pohybmi
  3. na človeka, ktorý spadne
  4. na človeka, ktorý leží na zemi alebo sa pohybuje zvláštnym spôsobom po zemi
 5. Reakcia na ponúknutý pamlsok a hračku
  Pes musí ponúknutý pamlsok alebo hračku od cudzej osoby zobrať veľmi jemne a opatrene.

 6. Reakcia psa na kontakt s viacerými ľuďmi
  Pes musí reagovať kľudne a vyrovnane ako je popísané v bode 1,3,4,5 aj v skupine viacerých osôb, musí kľudne reagovať aj keď ho viacerí ľudia súčasne hladia a oslovujú.

 7. Vzrušivosť psa
  Pes po rozohraní s hračkou buď s majiteľom alebo pomocníkom musí na povel rozhodcu hru ukončiť. Majiteľ musí čo najrýchlejšie psa skľudniť do takej miery, že je schopný koncentrovať sa na inú činnosť.

 8. Ovládateľnosť psa
  1. privolanie
  2. chôdza pri nohe s vodítkom i bez vodítka
  3. sadni, ľahni, vstaň
  4. krátke odloženie
  5. pes si musí nechať odobrať hračku alebo potravu od inej osoby, nesmie prejaviť majetnícke sklony voči osobným veciam psovoda
 9. Pes musí v prítomnosti psovoda ostať kľudný aj v prípade, že cíti ohrozenie buď seba alebo psovoda a to napr.
  1. náznak útoku barlou, palicou, vozíkom a pod.
  2. zvýšený hlas
  3. náznak úderu rukou, alebo kopnutie nohou
  4. nečakaný dotyk zozadu
  5. nečakaný hodený väčší predmet pred psa
 10. Reakcia na kontakt s inými zvieratami
  Pes nesmie zaútočiť na iného psa a ani na iné zviera napr. králika, morča, mačku a pod., nesmie mať snahu inému zvieraťu ublížiť.

III. Hodnotenie

 1. Prospel
  Takto ohodnotený pes vo všetkých bodoch skúšky prejavoval ochotu spolupracovať, ochotne splnil všetky úlohy, neprejavoval bojazlivosť či agresivitu či už voči ľuďom alebo zvieratám, mal radosť z kontaktu s človekom.

 2. Prospel podmienečne
  Takto ohodnotený pes splnil všetky body skúšky s radosťou avšak v niektorých bodoch prejavoval neistotu. Takto ohodnotený pes môže pracovať len v určitých zariadeniach, ktoré mu budú doporučené vzhľadom na jednotlivé nedostatky.

 3. Neprospel
  Takto ohodnotený pes nemal záujem o kontakt s ľuďmi, prejavoval neochotu spolupracovať, bol nervózny, prejavoval známky neadekvátnej bojazlivosti alebo agresivity či už k ľuďom alebo zvieratám...

Každý pes, ktorý dosiahol hodnotenie prospel alebo prospel podmienečne dostane doklad o zložení skúšky. Tento doklad oprávňuje psa využívať v praxi 1 rok od zloženia skúšky, avšak len so psovodom, s ktorým skúšku absolvoval.

IV. Zo skúšky sa vylučujú:

 1. psi chorí, podozriví z nákazy
 2. háravé, kotné alebo kojacie suky
 3. psy nebezpečné, agresívne a pod.

V. Veterinárne predpisy

Všetci psi, ktorí sa zúčastnia skúšky musia byť riadne očkovaní a odčervení. Musia mať veterinárne potvrdenie, nie staršie ako 5 dní od veterinárneho lekára, že nejavia známky žiadneho ochorenia.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. poriadateľ skúšok neručí za prípadné ochorenie psov, úhyn, alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas skúšok
 2. za škody spôsobené psom ručí psovod
 3. pokyny, ktoré dáva psovodovi rozhodca alebo asistent plní psovod dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo
 4. psovodovi, ktorý nepredloží veterinárne potvrdenie nemusí byť dovolené skúšku absolvovať

Občianske združenie Canisterapia Žilina
zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 1. 10. 2004.