Zákon 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 Predmet úpravy

Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ ČASŤ

§ 2 Druhy miestných daní

 1. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

  1. daň z nehnuteľností,
  2. daň za psa,
  3. daň za užívanie verejného priestranstva,
  4. daň za ubytovanie,
  5. daň za predajné automaty,
  6. daň nevýherné hracie prístroje,
  7. daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
  8. daň za jadrové zariadenie,
 2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 3. Miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel.

TRETIA ČASŤ - DAŇ ZA PSA

§ 22 Predmet dane

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 2. Predmetom dane za psa nie je

 3. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

  1. pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  2. pes umiestnený v útulku zvierat,
  3. pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
  4. pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 23 Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

 1. vlastníkom psa alebo,
 2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 24 Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 25 Sadzba dane

Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jednéh psa a kalendárny rok.

§ 26 Vznik daňovej povinnnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobúdol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom a držiteľom psa.

§ 27 Oznamovacia povinnnosť a platenie dane

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dníod vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdraňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

 3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa $26, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

§ 28 Správa dane

Miestne príslušnou obcov je obec, na ktorej území je pes chovaný.

§ 29 Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k $22 až 27, najmä sadzbu dane, spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadne oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane a spôsob vyberania dane.

Komentár k $22 až 29

V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení 6 mesiacov a stará sa oň fyzická alebo právnická osoba. Zároveň sa negatívne vymedzuje predmet dane. Ide o psov, ktorí nemajú majiteľa a psov pomáhajúcich nevidomím osobám a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Daňovníkom je a daň za psa platí vlastník psa, alebo v prípade, že sa nedá určiť vlastník psa, daň platí držiteľ psa a to vždy v mieste kde sa pes chová. Obec, na území ktorej je pes chovaný je miestne príslušnou na vyberanie dane za psa. Z uvedeného vyplýva, že miestnu daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa a to vždy v mieste kde sa pes chová (skutočne nachádza). Cieľom tohto ustanovenia je odstrániť nedostatky z doterajšej praxe, ktoré často nastali pri vyberaní doposiaľ platného miestneho poplatku za psa, kedy vlastník choval psa v mieste svojho trvalého bydliska ale miestny poplatok za psa zaplatil v inej obci, napr. v obci, v ktorej vlastnil chalupu a pod.), kde bola nižšia sadzba poplatku. Obec získava prehľad o psoch, ktoré sa nachádzajú na jej území, najmä z evidencie, ktorú vedie podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Držiteľ psa má povinnosť prihlásiť psa, ktorý sa v SR zdržuje viac ako 90 dní do evidencie, a to v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Pri určení dane je základom dane počet psov, ktoré vlastní alebo chová fyzická alebo právnická osoba. Sadzba dane nie je pevne stanovená ale ponecháva sa povinnosť určiť sadzbu dane na obec, ktorá ju ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení za jedného psa a kalendárny rok. Obec môže určiť aj viacero sadzieb dane napr. v závislosti od rasy psov a pod. Daň je ročná a zdaňovacím obdobím podľa $3 zákona je kalendárny rok. Vznik daňovej povinnosti sa vymedzuje prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vlastník alebo držiteľ psa nadobudol a daňová povinnosť zaniká ukončením vlastníctva alebo držania, resp. chovania psa. V tejto súvislosti vzniká pre daňovníka aj písomná oznamovacia povinnosť a povinnosť zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak sa v skutočnosti rozhodujúce pre vznik daňovej povinnosti v ďalších zdaňovacích obdobia nezmenia, daňovník zaplatí daň bez vyrubenia do 31. januára každého ďalšieho zdaňovacieho obdobia. Zjednodušuje sa teda systém každoročného písomného oznamovania daňovej povinnosti tým, že písomne oznámiť nadobudnutie psa je vlastník alebo držiteľ povinný len raz a v ďalších obdobiach v stanovenej lehote len zaplatí daň bez vyrubenia. Keďže daň je ročná a platí sa vopred na zdaňovacie obdobie, v prípade, ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne daňová povinnosť a túto skutočnosť oznámi do 30 dní správcovi dane, vzniká povinnosť pre správcu dane vrátiť pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia. Daň sa nevracia, ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť v určenej lehote. Týmto ustanovením o vrátení dane za psa dochádza k spravodlivejšiemu vyberaniu tejto dane. Splnomocňovacím ustanovením sa splnomocňuje obec na ustanovanie všetkých podrobností a náležitostí tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení obce a to najmä sadzbu dane, spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti (môže určiť tlačivom), prípadne oslobodenia od dane (napríklad záchranný pes používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, používaný pri plnení úloh civilnej obrany s poukazom na zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, služobný pes používaný bezpečnostnými službami a pod.) a podmienky na uplatnenie oslobodenia tejto dane (napr. bezvládna osoba, držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý, alebo dôchodca s príjmami na hranici životného minima vlastniaci psa), spôsob vyberania dane a príp. aj spôsob platenia tejto dane (v hotovosti do pokladne, poštovou poukážkou a pod.)

§ 107 Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem $106 (Zrušovacie ustanovenia), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.