Legislatíva

01.05.2012

Informácie pre mestá a obce ohľadom postupu priodchyte túlavych zvierat

V reakcii na medializované prípady údajného nelegálneho odchytu psov v niektorých lokalitách Slovenskej republiky Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje mestá a obce, ako postupovať v prípade, ak si odchyt túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice objednajú u...

17.03.2011

Tlačová správa k novele zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Ochranári a verejnosť vítajú iniciatívu za zmeny v súčasnom zákone o poľovníctve Bratislava 17. marca 2011 – Ochranári vítajú poslaneckú iniciatívu za zmenu zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ktorú bude parlament prerokovávať v prvom čítaní na svojej marcovej schôdzi. Novelizácia súčasného zákona o...

07.10.2009

Vyhláška 123/2008, o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyz 5. novembra 2007  O podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

07.10.2009

Zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Stiahnite si kompletné znenie zákona č. 39/2007 >>(dokument PDF, veľkosť 480 kB)

28.02.2009

Daň za psa v Košiciach od 1. 1. 2009

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 624/2008 prijatým na svojom XX. rokovaní dňa 30. a 31. októbra 2008 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:...

02.11.2009

Zákon č. 300/2005 Z.z.

§ 378 Týranie zvierat

27.10.2008

Zákon 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet úpravy Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. PRVÁ ČASŤ § 2 Druhy miestných daní Miestnymi...